Shodan
156 hours of training and 12 months since last grading

 

Kamae

Uchi Waza

Keri Waza

Uke Waza

Kata

Kumite 

Renzoku Waza

Fudo Dachi
Sanchin Dachi
Zenkutsu Dachi
Musubi dachi
Uchihachiji Dachi
Heisoku Dachi
Neko Ashi Dachi
Kokutsu Dachi
Kiba Dachi
Tsuru Ashi Dachi
Heiko Dachi
Shiko Dachi
Kosa Dachi

Chudan Tsuki
Jodan Tsuki
Gedan Tsuki
Ago Tsuki
Mawashi Uchi
Shuto Sakotsu Uchi
Uraken Ganmen Uchi
Yoko Uraken Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Shitahara Uchi
Hitosashiyubi Ipponken
Shuto Ganmen Uchi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Sakotsu Uchikomi
Tettsui Uchi
Ippon Nukite
Nihon Nukite
Nakyubi Ippon Ken
Nihon Ken
Shotei Chudan Tsuki
Shotei Jodan Tsuki
Shotei Gedan Tsuki
Chudan Hijiate
Jodan Hijiate
Ago Hijiate
Age Hijiate
Oroshi Hijiate
Keiko Uchi
Hira Ken Gyaku Tsuki
Shuto Chudan Uchikomi
Oroshi Hijiate Gyaku Tsuki 
Tate Chudan Tsuki
Toho Tsuki
Mortote Tsuki
Ura Tsuki
Nihon Tsuki
Yonhon Nukite
Ryutoken
Oyayubi Ippon Ken
Koken Uchi
Kizami Tsuki
Nagashi Tsuki
Haito Mawashi Uchi
Mawashi Hijiate

Kin Geri
Hiza Geri
Mae Geri 
(Keage & Kekomi)
Mawashi Geri
(Keage & Kekomi)
Mae Kansetsu Geri
Mawashi Kubi Geri
Yoko Geri
Mawashi Uchi Keage
Mawashi Soto Keage
Ushiro Mawashi Geri
Ushiro Geri
Nidan Mae Geri
Kakato Mae Geri
Mae Mawashi Geri

Jodan Uke
Uchi Uke
Soto Uke
Gedan Barai
Uchi Uke Gedan Barai
Mae Gedan Barai Gyaku Tsuki
Morote Uke
Shotei Jodan Uke
Haito Uchi Uke
Shuto Soto Uke
Shuto Jodan Uke
Morote Uke
Shuto Uchi Uke
Shotei Jodan Uke
Shotei Soto Uke
Shotei Gedan Uke
Koken Uchi Uke

Gedan Ude  Uke
Haishu Uchi Uke
 Shuto Morote Uke
Shuto Gedan Barai
 Mawashi Uke
Morote Gedan Barai
Koken Jodan Uke
Kake Uke
Osae Uke
Hiki Uke

Taikyoku sono Ichi
Taikyoku sono Ni
Taikyoku sono San
Pinan sono Ichi
Pinan sono Ni
Pinan sono San
Pinan sono Yon
Pinan sono Go
Tsuki no Kata
Go Ju no Kata
Tensho
Sanchin

Pinan renzoku
Enbu kumite


Kihon kumite 1- 8
Level 3


Randori kumite


Tamshiwaza

Any 10 combinations from previous gradings