8th Kyu
44 Hours of training 

 

Kamae

Uchi Waza

Keri Waza

Uke Waza

Kata

 

Renzoku Waza

Fudo Dachi
Sanchin Dachi
Zenkutsu Dachi

Chudan Tsuki
Jodan Tsuki
Gedan Tsuki
All in Sanchin dachi

Kin Geri
Hiza Geri
Mae Geri
(Keage and Kekomi

Jodan Uke
Uchi Uke
Soto Uke
Gedan Barai

Taikyoku sono Ichi

 

Mae Geri Gyaku Tsuki