4th Kyu
70 hours of training since last grading

 

Kamae

Uchi Waza

Keri Waza

Uke Waza

Kata

Kumite 

Renzoku Waza

Fudo Dachi
Sanchin Dachi
Zenkutsu Dachi
Musubi dachi
Uchihachiji Dachi
Heisoku Dachi
Neko Ashi Dachi
Kokutsu Dachi
Kiba Dachi
Tsuru Ashi Dachi

Chudan Tsuki
Jodan Tsuki
Gedan Tsuki
Ago Tsuki
Mawashi Uchi
Shuto Sakotsu Uchi
Uraken Ganmen Uchi
Yoko Uraken Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Shitahara Uchi
Hitosashiyubi Ipponken
Shuto Ganmen Uchi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Sakotsu Uchikomi
Tettsui Uchi
Ura Tsuki
Ippon Nukite
Nihon Nukite
Nakyubi Ippon Ken
Nihon Ken
Shotei Chudan Tsuki

Kin Geri
Hiza Geri
Mae Geri 
(Keage & Kekomi)
Mawashi Geri
(Keage & Kekomi)
Mae Kansetsu Geri
Mawashi Kubi Geri
Yoko Geri

Jodan Uke
Uchi Uke
Soto Uke
Gedan Barai
Uchi Uke Gedan Barai
Mae Gedan Barai Gyaku Tsuki
Morote Uke
Shotei Jodan Uke

Taikyoku sono Ichi
Taikyoku sono Ni
Taikyoku sono San
Pinan sono Ichi
Pinan sono Ni

Kihon Kumite 
No.s 1- 6 Level 3

Mae Geri Gyaku Tsuki
Mawashi Geri Gyaku Tsuki
Surikomi Mae Geri Gyaku Tsuki
Mae Geri Mawashi Geri Gyaku Tsuki
Surikomi Mae Geri Mawashi Geri Gyaku Tsuki
Yoko Geri Gyaku Tsuki